Latihan Soal Ujian Madrasah UM Madrasah Aliyah MA Tahun 2021

Latihan Soal Ujian Madrasah MA Kurikulum 2013 Tahun 2021

Gurubagi.com. Berikut ini adalah latihan soal Ujian Madrasah UM Madrasah Aliyah tahun 2021. Latihan soal ini untuk membantu belajar peserta didik kelas XII Madrasah Aliyah dalam menghadapi Ujian Madrasah Tahun Pelajaran 2020/2021.

Penilaian hasil belajar menjadi salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Salah satu bentuk penilaian hasil belajar tersebut adalah Ujian Madrasah.

Ujian Madrasah merupakan bentuk penilaian yang untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir jenjang pendidikan.

Ujian Madrasah (UM) meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan di kelas akhir pada satuan pendidikan, baik kelompok mata pelajaran wajib maupun muatan lokal

Pengukuran capaian kompetensi siswa melalui Ujian Madrasah dilakukan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.

Peserta Ujian Madrasah adalah peserta didik pada akhir jenjang pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) sebagai salah satu persyaratan untuk penentuan kelulusan.

Pemerintah memberi wewenang penuh kepada satuan pendidikan dalam hal ini adalah madrasah untuk menyelenggarakan ujian pada akhir jenjang pendidikan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan bagi peserta didiknya.

Ujian Madrasah berfungsi untuk undikator pencapaian kompetensi peserta didik. UJian madrasah juga sebagai umpan balik bagi madrasah untuk kepentingan perbaikan proses pembelajaran dan perbaikan mutu pendidikan di waktu berikutnya.

Selain itu, Ujian Madrasah juga berfungsi untuk pemenuhan salah satu syarat penentuan kelulusan peserta didik.

Bentuk Ujian Madrasah

Bentuk Ujian Madrasah pada jenjang MI, MTs, dan MA/MAK tahun 2021 yang diselenggarakan selama masa pandemi Covid-19 dapat berupa:

1. ujian tulis;

2. ujian praktek;

3. penugasan; dan/atau

4. portofolio.

Madrasah dapat memilih satu atau beberapa bentuk ujian untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan karakteristik dan aspek yang akan diukur.

Madrasah memilih bentuk ujian dengan memperhatikan kondisi siswa dan kemampuan madrasah untuk menyelenggarakannya, terutama dalam kaitannya dengan dampak pandemi Covid-19.

Mata pelajaran Penjas Orkes, Seni Budaya, Prakarya, Kewirausahaan, Informatika, serta mata pelajaran tertentu atas pertimbangan mutu pengukuran, diujikan dalam bentuk praktek atau penugasan.

Materi Ujian Madrasah

Materi ujian untuk mata pelajaran umum mengacu pada kurikulum 2013 yang ditetapkan Kemendikbud.

Untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, materi ujian mengacu pada KMA 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah.

Materi ujian MI meliputi materi kelas IV, V dan VI. Materi ujian MTs meliputi materi kelas VII, VIII dan IX, sedangkan materi ujian MA meliputi materi kelas X, XI dan XII

Sedangkan materi ujian MTs dan MA penyelenggara SKS meliputi materi semester I sampai dengan materi semester VI.

Latihan Soal Ujian Madrasah Madrasah Aliyah Tahun 2021

Apabila madrasah akan menyelenggarakan ujian dalam bentuk Ujian Madrasah untuk penentuan kelulusan, maka peserta didik haru memahami bentuk-bentuk soal Ujian Madrasah tersebut.

Peserta didik dapat mempersiapkan diri sejak awal untuk belajar mengerjakan soal Ujian Madrasah tahun 2021 agar memperoleh hasil yang maksimal.

Di bawah ini adalah latihan soal Ujian Madrasah UM Madrasah Aliyah Tahun 2021. Penyusunan latihan soal Ujian Madrasah ini berpedoman pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 183 Tahun 2019.

Latihan soal Ujian Madrasah UM Madrasah Aliyah (MA) Tahun 2021 secara lengkap dapat Anda unduh pada link berikut ini.

Soal Uujian Madrasah Madrasah Aliyah (MA) Tahun 2021 – Unduh

Demikian yang dapat kami bagikan mengenai soal Ujian Madrasah UM Madrasah Aliyah MA Tahun 2021. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan